Tin tức Chuyên viên

Các trường được cấp chứng chỉ chuyên viên quản lý nhà nước 2021

Hiện nay có rất nhiều các trường, cơ quan, đơn vị tổ chức chiêu sinh và đào tạo chứng chỉ quản lý nhà nước: Chứng chỉ chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng…Tuy nhiên theo quy định của pháp luật hiện hành không phải cơ quan, đơn vị nào cũng được phép đào tạo và cấp chứng chỉ. Vậy đơn vị cấp chứng chỉ quản lý nhà nước là ai?

Các trường được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước

Chứng chỉ quản lý nhà nước bao gồm những chứng chỉ nào?

Chứng chỉ quản lý nhà nước là những chương trình học được quy định cụ thể, sau khi hoàn thành khoá học sẽ được cấp chứng chỉ, có nhiều loạn chứng chỉ quản lý nhà nước được căn cứ như sau:

– Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần, gồm:

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

– Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, thời gian thực hiện tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần, gồm:

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương.

mẫu chứng chỉ chuyên viên
Mẫu mặt ngoài chứng chỉ
mặt trong chứng chỉ chuyên viên
Mẫu mặt trong chứng chỉ

Xem thêm: Những văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Trường cấp chứng chỉ quản lý nhà nước 2021

Theo Điều 27 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định việc phân công tổ chức bồi dưỡng, theo đó các trường, đơn vị được đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bao gồm:

1. Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bồi dưỡng các chương trình sau:

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương, cấp vụ và tương đương, Thứ trưởng và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương;

+ Chương trình nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước trong hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

+ Chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao.

2. Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bồi dưỡng các chương trình sau:

+ Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương; ngạch chuyên viên và tương đương; ngạch chuyên viên chính và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã;

+ Chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao.

3. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương tổ chức bồi dưỡng các chương trình sau:

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương; ngạch chuyên viên và tương đương; ngạch chuyên viên chính và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao.

Như vậy các trường được cấp chứng chỉ chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo quy định của pháp luật, bên cạnh trường Học viện Hành chính trực thuộc Bộ Nội vụ thì trường chính trị tỉnh, các trường cán bộ trực thuộc Bộ đều được phép đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ. Giá trị chứng chỉ như nhau và phạm vi sử dụng trên toàn quốc.

các trường được đào tạo chứng chỉ chuyên viên
Lớp học quản lý nhà nước

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Quy định về điều kiện in, cấp chứng chỉ bồi dưỡng

Điều kiện để được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước

– Chứng chỉ bồi dưỡng được cấp cho những học viên có đủ các điều kiện sau đây:

+ Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng;

+ Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, khóa luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, khóa luận, đề án phải đạt từ 05 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10);

+ Chấp hành quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

quy định in, cấp chứng chỉ
Những quy định về cấp chứng chỉ

Quy định về in, cấp và quản lý chứng chỉ quản lý nhà nước 2021

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu được quyền in, cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao thực hiện. Mẫu chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 01/2018/TT-BNV:

+ Chứng chỉ bồi dưỡng được cấp 01 lần cho học viên hoàn thành khóa học. Trường hợp chứng chỉ đã cấp cho học viên nhưng phát hiện có sai sót do lỗi của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu có trách nhiệm cấp lại cho học viên.

+ Trường hợp chứng chỉ bị mất, hư hỏng, người được cấp chứng chỉ đề nghị thì được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học có giá trị sử dụng như chứng chỉ bồi dưỡng. Mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo quy định tại Phụ lục 02 Thông tư này.

+ Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu lập sổ quản lý việc cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành. Bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ trong cấp chứng chỉ. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong việc in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ.

Như vậy các trường được cấp chứng chỉ chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo quy định của pháp luật, bên cạnh trường Học viện Hành chính trực thuộc Bộ Nội vụ thì trường chính trị tỉnh, các trường cán bộ trực thuộc Bộ đều được phép đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ. Giá trị chứng chỉ như nhau và phạm vi sử dụng trên toàn quốc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Giáo dục Thiên Kỳ phối hợp với các trường hàng đầu theo quy định của pháp luật, chiêu sinh và tổ chức các lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Các lớp được khai giảng liên tục, hình thức học online, offline, phù hợp với mọi đối tượng học viên trên cả nước. Để biết thêm thông tin lớp học vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Rate this post
nhà cái kubet
error: Content is protected !!
Chat Zalo
0969.328.797