Tin tức Chuyên viên chính

675 câu hỏi đáp án thi trắc nghiệm chuyên viên chính 2023

Nhằm đáp ứng yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị Bộ Nội vụ cung cấp ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức. Góp phần làm giảm chi phí của nhà nước và chi phí xã hội trong công tác tổ chức các kỳ thi nâng ngạch, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn bộ câu hỏi thi chuyên viên chính và kế hoạch xây dựng bộ câu hỏi và đáp án chuyên viên chính năm 2021.

675 câu hỏi thi chuyên viên chính

Theo quy định thi nâng ngạch chuyên viên chính trải qua 2 vòng thi:

Vòng 1 thi môn kiến thức chung dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch dự thi.

Trong bài trước Giáo dục Thiên Kỳ đã cung cấp bộ câu hỏi trắc nghiệm thi nâng ngạch chuyên viên, trong bài này chúng tôi sẽ gửi đến các bạn câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính dưới dạng sau:

Câu 1: Mối quan hệ giữa quản lý nhà nước theo ngành và theo địa phương là mối quan hệ như thế nào?

 1. Lãnh đạo, quản lý
 2. Kết nối, hợp tác, hỗ trợ
 3. Xin cho
 4. Ngược chiều

Câu 2: Để thống nhất mục tiêu giữa cơ quan quản lý theo ngành và theo lãnh thổ cần đảm bảo nguyên tắc nào?

 1. Phối hợp, chuyên môn hóa, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhau
 2. Lợi ích, không ảnh hưởng đến hoạt động của nhau, đồng nhất
 3. Đồng nhất, chuyên môn hóa, phối hợp
 4. Phối hợp, đồng nhất, lợi ích

Câu 3: Kết hợp giữa quản lý theo ngành và theo lãnh thổ trên những mặt, phương diện nào?

 1. Kinh tế, xây dựng, văn hóa
 2. Kinh tế, giao thông, văn hóa
 3. Kinh tế, văn hóa, xã hội
 4. Kinh tế, thương mại, xã hội

Câu 4: Để quản lý nhà nước hiệu quả theo ngành, theo lãnh thổ cần làm gì?

 1. Chia sẻ cán bộ
 2. Chia sẻ tài chính
 3. Chia sẻ nguồn lực
 4. Chia sẻ thông tin

Câu 5: Để tránh tình trạng lạm quyền, vượt quyền trong quản lý nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ cần?

 1. Phân định rõ phạm vi của các bên liên quan
 2. Phân định rõ trách nhiệm của các bên liên quan
 3. Phân định rõ vị trí người đứng đầu của các bên liên quan
 4. Phân định rõ đơn vị chủ quản của các bên liên quan

Câu 6: Các hình thức kết hợp trong quản lý nhà nước theo ngành, theo lãnh thổ là gì?

 1. Kết hợp quản lý theo chiều dọc và chiều ngang
 2. Kết hợp quản lý theo chiều dọc, chiều ngang, mạng lưới
 3. Kết hợp quản lý theo chiều dọc và mạng lưới
 4. Kết hợp quản lý theo chiều dọc và mạng lưới

Câu 7: Cách thức quản lý kết hợp theo mạng lưới mang lại lợi ích gì?

 1. Đảm bảo sự bình đẳng
 2. Giải quyết mối quan hệ xã hội đan xen
 3. Giải quyết mối quan hệ xã hội thứ bậc
 4. Giải quyết mối quan hệ xã hội từ trên xuống dưới

Câu 8: Phương án nào sau đây không phải là nội dung quản lý nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ?

 1. Kết hợp trong hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
 2. Kết hợp trong xây dựng và hoàn thiện thể chế
 3. Kết hợp trong xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược
 4. Kết hợp trong xây dựng và tổ chức tài chính

Câu 9: Kết hợp trong tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đối với quản lý nhà nước theo ngành và theo lĩnh vực nhằm mục đích gì?

 1. Phát hiện và triển khai kịp thời những vướng mắc giữa các bên trong quá trình quản lý nhà nước
 2. Phát hiện và tố cáo kịp thời những vướng mắc giữa các bên trong quá trình quản lý nhà nước
 3. Phát hiện và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc giữa các bên trong quá trình quản lý nhà nước
 4. Phát hiện và che dấu kịp thời những vướng mắc giữa các bên trong quá trình quản lý nhà nước

Câu 10: Vai trò của kế hoạch đối với hoạt động của tổ chức?

 1. Là cơ sở để ban hành văn bản quản lý
 2. Là cơ sở để ban hành quyết định cá biệt
 3. Là cơ sở để thực hiện mục tiêu quản lý
 4. Là cơ sở để thực hiện mục tiêu của nhà quản lý

Download 400 câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính và đáp án thi trắc nghiệm chuyên viên chính

câu hỏi trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ chuyên viên chính
Đáp án thi chuyên viên chính

+ Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Download đáp án thi nâng ngạch chuyên viên chính môn thi chuyên ngành: Tại đây

câu hỏi trắc nghiệm tin học thi chuyên viên chính
Câu hỏi và đáp án môn quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Xem thêm: Kết quả thi chuyên viên chính

Kế hoạch xây dựng bộ câu hỏi và đáp thi chuyên viên chính 2023

Góp phần nâng cao chất lượng đánh giá đội ngũ công chức, viên chức trong các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức: đảm bảo tối đa nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chất lượng và thực tài trong thi nâng ngạch công chức. Tại Quyết định 51/QĐ-BNV, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định này yêu cầu tiến hành xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án các môn thi cần có đối với các kỳ thi nâng ngạch công chức như sau:

– Môn kiến thức chung:

+ Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp hoặc tương dương tối thiểu: 1000 câu;

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 2000 câu;

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 1000 câu;

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 1000 câu.

– Môn ngoại ngữ:

+ Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu.

– Môn tin học: Dùng chung cho các ngạch công chức tối thiểu: 500 câu.

– Môn chuyên môn nghiệp vụ:

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 200 câu;

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 100 câu;

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 100 câu.

Như vậy, có đến gần 8000 câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi sử dụng trong thi nâng ngạch công chức. Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực của vị trí việc làm; thống nhất dùng chung cho tất cả các Bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước. Khi đã có ngân hàng câu hỏi và đáp án thi chuyên viên chính, hãy đảm bảo rằng bạn đã có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, để đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính.

Giáo dục Thiên Kỳ có các lớp bồi dưỡng ngắn hạn đào tạo kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, các lớp khai giảng liên tục hàng tháng, hình thức học đa dạng. Các bạn quan tâm chi tiết hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Mọi chi tiết liên hệ:

Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.
Phone: 0969 328 797
Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

Rate this post
nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797