Tin tức Chuyên viên

Ngân hàng 200 câu hỏi và đáp án ngạch chuyên viên 2023

Câu hỏi và đáp án ngạch chuyên viên luôn là một phần tài liệu quan trọng giúp cho học viên định hướng, củng cố và ôn tập trong kì thi cuối khoá của chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Do đó chúng tôi muốn mang đến cho các bạn những câu hỏi ôn tập lớp chuyên viên một cách ngắn gọn mà hiệu quả nhất:

Bộ câu hỏi thi ngạch chuyên viên

Câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

 1. Câu 1. Trong xã hội công xã nguyên thủy, quyền lực quản lý xuất hiện vì:
  1. Nhu cầu xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi.
  2. Nhu cầu tổ chức chiến tranh chống xâm lược và xâm lược.
  3. Nhu cầu quản lý các công việc chung của thị tộc.
  4. Nhu cầu trấn áp giai cấp bị trị.

  Câu 2. Xét từ góc độ giai cấp, Nhà nước ra đời vì:

  1. Sự xuất hiện các giai cấp và quan hệ giai cấp.
  2. Sự xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp.
  3. Nhu cầu giải quyết mối quan hệ giai cấp.
  4. Xuất hiện giai cấp bóc lột và bị bóc lột.

  Câu 3. Theo quan điểm Mác xít, nhà nước hình thành khi và chỉ khi:

  1. Xuất hiện các giai cấp khác nhau trong xã hội.
  2. Hình thành các hoạt động trị thủy.
  3. Nhu cầu tổ chức chiến tranh và chống chiến tranh.
  4. Hình thành giai cấp và đấu tranh giai cấp.

  Câu 4. Tổ chức nào sau đây đóng vai trò trung tâm của hệ thống chính trị:

  1. Đảng phái chính trị.
  2. Các tổ chức chính trị – xã hội.
  3. Nhà nước.
  4. Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp.

  Câu 5. Về vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trị, lựa chọn nhận định đúng nhất:

  1. Nhà nước chính là hệ thống chính trị.
  2. Nhà nước không là một tổ chức chính trị.
  3. Nhà nước không nằm trong hệ thống chính trị.
  4. Nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị.

  Câu 6. Một trong những nhiệm vụ của Chính phủ là :

  1. Được hình thành bởi cơ quan đại diện, cơ quan lập pháp.
  2. Chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện, cơ quan lập pháp.
  3. Tổ chức thi hành pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành.
  4. Bị bất tín nhiệm và giải tán bởi cơ quan đại diện, cơ quan lập pháp.

Tải ngay: 200 câu hỏi thi lớp chuyên viên: Download

de thi và đáp an thi nâng ngạch chuyên viên
Câu hỏi thi lớp chuyên viên

Ngân hàng câu hỏi thi nâng ngạch chuyên viên

Câu 1.  Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008, Anh/Chị trình bày:

 1. Người đăng ký tuyển dụng công chức phải đảm bảo những điều kiện gì?
 2. Căn cứ, phương thức, nguyên tắc tuyển dụng công chức?

Câu 2. Anh/Chị hiểu như thế nào là “Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức”, “Cơ quan quản lý cán bộ, công chức”? Nêu các nguyên tắc, nội dung và việc thực hiện quản lý cán bộ, công chức được quy định trong Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

Câu 3. Thế nào là hoạt động công vụ của cán bộ, công chức? Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định cụ thể các điều kiện đảm bảo thi hành công vụ như thế nào?

Câu 4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định phạm vi thanh tra công vụ và việc thực hiện thanh tra công vụ như thế nào? Cán bộ, công chức không được làm những việc gì liên quan đến đạo đức công vụ?

Câu 5. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức 2008, Anh/Chị trình bày các hình thức kỷ luật đối với công chức và quy định về thôi việc đối với công chức?

Câu 6. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Anh/Chị trình bày quy định về việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức và các quy định khác (ngoài quy định các hình thức kỷ luật; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật) liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật?

Câu 7. Thế nào là văn bản hành chính? Nêu đặc điểm của văn bản hành chính cá biệt, văn bản hành chính thông thường? Cho các ví dụ cụ thể?

Câu 8. Trong quá trình soạn thảo văn bản, người soạn thảo cần phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu chung nào? Trình bày yêu cầu chung về nội dung văn bản?

Câu 9.  Trình bày đặc trưng của ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước?

Câu 10. Anh/Chị hiểu như thế nào là điều động, biệt phái? Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định về điều động, biệt phái công chức như thế nào?

Bộ 50 câu hỏi và đáp án lớp quản lý nhà nước – hệ chuyên viên: Download

de cương môn quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Đề thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Câu hỏi thi Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Câu 1. Anh/Chị trình bày các nguyên tắc chi phối mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước: Lập pháp, hành pháp và tư pháp?

Câu 2. Anh/Chị trình bày những đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước?

Câu 3. Anh/Chị trình bày các yếu tố cấu thành tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

Câu 4. Anh/Chị hãy trình bày vai trò của hành chính nhà nước ở Trung ương?

Câu 5. Anh/Chị trình bày các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương?

Câu 6. Anh/Chị trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương?

Câu 7. Anh/Chị trình bày vai trò của hành chính nhà nước ở địa phương?

Câu 8. Anh/Chị trình bày các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương?

Câu 9. Anh/Chị trình bày các phương diện lãnh đạo hoạt động các bộ và chính quyền địa phương của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Các hình thức hoạt động của Chính phủ?

Câu 10. Anh/Chị cho biết sự cần thiết của cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

Câu 11. Thế nào là cơ chế một cửa? Cơ chế một cửa liên thông? Anh/Chị nêu những nguyên tắc khi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ ban hành về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông?

Câu 12. Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ có nội dung hiện đại hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước, những nội dung đó là gì? Theo Anh/Chị việc hiện đại hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay có thuận lợi, khó khăn gì?

Câu 13. Thế nào là thủ tục hành chính? Anh/Chị hãy nêu những nội dung nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020?

Câu 14. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của cải cách hành chính hiện nay đang gặp phải những tồn tại, hạn chế nào? Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó là gì?

Câu 15. Anh/Chị nêu những nội dung trong nhiệm vụ cải cách thể chế nhà nước giai đọan 2016 – 2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ?

 

câu hỏi trắc nghiệm và đáp an thi lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Câu hỏi thi nâng ngạch chuyên viên\

Câu 16. Anh/Chị nêu những nội dung trong nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đọan 2016 – 2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ?

Câu 17. Anh/Chị cho biết mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ?

Câu 18. Anh/Chị nêu tóm tắt nội dung các giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ?

Câu 19. Anh/Chị cho biết những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?

Câu 20. Anh/Chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ phận một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?

Câu 21. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Anh/Chị trình bày khái niệm cán bộ, công chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn? Phân định những tiêu chí giống nhau, khác nhau giữa cán bộ với công chức?

Câu 22. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Anh/Chị trình bày khái niệm cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn? Nêu cụ thể các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn?

Câu 23. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Anh/Chị cho biết thế nào là hoạt động công vụ của cán bộ, công chức? Nêu các nguyên tắc thi hành công vụ? Giải thích và cho ví dụ về nguyên tắc “Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát” trong thi hành công vụ?

Câu 24. Anh/Chị hiểu thế nào là hoạt động công vụ của cán bộ, công chức? Trình bày nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ và quyền của cán bộ, công chức được đảm bảo các điều kiện thi hành công vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

Câu 25. Trình bày nghĩa vụ của cán bộ, công chức (bao gồm cả nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu) theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

Câu 26. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định cán bộ, công chức có những quyền gì? Nêu nội dung cụ thể của các quyền đó?

Câu 27. Đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công được quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 như thế nào? Nêu những việc cán bộ, công chức không được làm lên quan đến đạo đức công vụ?

Câu 28. Nêu những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

Câu 29. Anh/Chị hiểu như thế nào là ngạch, vị trí việc làm? Trình bày ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức? Các quy định về chuyển ngạch, nâng ngạch công chức?

Câu 30. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật và việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức như thế nào?

Trên đây là bộ câu tiểu luận và trắc nghiệm lớp chuyên viên. Để nhận thêm bộ câu hỏi và đáp án các bạn đăng ký e-mail tại đây.

Chúc các bạn hoàn thành thành công khoá học và đạt được kết quả tốt nhất.

Công ty Cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

Rate this post

Comments

 • Lê Văn Khải 22/06/2023 at 06:57 Trả lời

  tài liệu bổ ích

 • Lê Văn Khải 22/06/2023 at 06:57 Trả lời

  tài liệu bổ ích, hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797