Tin tức Chức danh nghề nghiệp

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì? Có những tiêu chuẩn nào dành cho giáo viên tiểu học? Cụ thể về chương trình học chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học sẽ được Giáo dục Thiên Kỳ mang đến trong bài viết dưới đây.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học chính là trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học trong lĩnh vực giáo viên của mình. Nó là căn cứ để thực hiện trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý.

Giáo viên tiểu học phải tham gia khoá học bồi dưỡng tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp và kết thúc nhận chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Chứng chỉ này được coi là “giấy tờ” để chứng minh viên chức có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của từng lĩnh vực nghề nghiệp.

Ai cần học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

+ Cá nhân có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học;

+ Giáo viên đang giảng dạy tại các trường tiểu học công lập.

Hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được phân chia thành các hạng, các bậc. Mỗi hạng thì sẽ có mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học riêng, và mỗi hạng sẽ yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tiểu học riêng.

Hiện tại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm có các hạng là:

+ Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3, với mã số chức danh nghề nghiệp là V.07.03.29;

+ Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 2, với mã số chức danh nghề nghiệp là V.07.03.28;

+ Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 1, với mã số chức danh là V.07.03.27.

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Căn cứ theo chương II, Thông tư số 02/2021/TT-BGĐT về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, các hạng chức danh của giáo viên tiểu học sẽ được xét trên căn cứ các tiêu chuẩn và quy định sau:

Tiêu chuẩn Hạng 3 Hạng 2

Hạng 1

Tiêu chuẩn về đạo đức, nghề nghiệp + Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng;

+ Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của giáo viên

+ Yêu thương học sinh

Tiêu chuẩn về nhiệm vụ + Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh;

+ Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, phương pháp giảng dạy…;

+ Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh;

+ Thực hiện nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công.

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Là báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học;

+ Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn/chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn;

+ Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi,…

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên tiểu học hạng I phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

+  Tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên,

+  Chủ trì các hoạt động bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn,

+ Tham gia đoàn đánh giá ngoài hoặc tham gia các đoàn công tác thanh tra,

+ Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng + Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

+ Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Được Công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên,… Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên,…
chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng ii
Tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giảng viên

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3

  • Khối lượng kiến thức: 3 phần

– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);

– Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề);

– Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

  •  Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết

+ Ôn tập: 10 tiết

+ Kiểm tra: 06 tiết

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng lớp): 04 tiết

  • Cấu trúc chương trình
TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước 12 8 4
2 Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo 12 8 4
3 Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) 12 8 4
4 Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường tiểu học 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng III 132 76 56
5 Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường tiểu học 20 12 8
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III 20 12 8
7 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học 20 12 8
8 Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường tiểu học 24 16 8
9 Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường tiểu học 20 12 8
10 Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường tiểu học 20 12 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng 4   4
  Tổng cộng: 240 112 128
hạng của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2

  • Khối lượng kiến thức: 3 phần

– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);

– Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề);

– Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

  • Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết

+ Ôn tập: 10 tiết

+ Kiểm tra: 06 tiết

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng lớp): 04 tiết

  • Cấu trúc chương trình
TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
1 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 60 32 28
2 Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam 12 8 4
3 Xu hướng đổi mới quản lí GDPT và quản trị nhà trường tiểu học 12 8 4
4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học 12 8 4
Ôn tập và kiểm tra phần I 16 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng II 8 8
5 Quản lí hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học 132 76 56
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 20 12 8
7 Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường tiểu học 20 12 8
8 Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 20 12 8
9 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng ở trường tiểu học 24 16 8
10 Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế 20 12 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 20 12 8
III Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 8 8
1 Tìm hiểu thực tế thực tế 44 4 40
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 24 24
3 Viết thu hoạch 4 4
Khai giảng, bế giảng 16 16
  Tổng cộng: 4   4
    240 112 128
bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng iii
Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Đăng ký học chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học ở đâu?

Theo thông tin Bộ giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 28/02/2019, có 49 cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Chi tiết xem tại đây: Danh sách các trường đào tạo chức danh nghề nghiệp

Trong đó, các trường trong top đầu đào tạo về các lớp chức danh nghề nghiệp có thể kể đến như:

+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

+ Học viện quản lý giáo dục;

+ Đại học Sư phạm Huế;

+ Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

+…

Giáo dục Thiên Kỳ tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong phối hợp tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn. Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với trường Học viện quản lý giáo dục để tổ chức tuyển sinh và đào tạo các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

Trên khung chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và đào tạo, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm từ các trường hàng đầu chắc chắn sẽ đem lại những chuyên đề học bổ ích cho học viên.

Đăng ký học tại Giáo dục Thiên Kỳ các bạn sẽ được tư vấn đúng lớp, đúng theo yêu cầu của từng vị trí công việc. Hướng dẫn chi tiết trong từng chuyên đề học đến bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng học viên đến khi học viên nhận chứng chỉ.

Tuyển sinh lớp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

1. Đối tượng:

+ Cá nhân có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học;

+ Giáo viên đang giảng dạy tại các trường tiểu học công lập.

2. Lịch học và thời gian khoá học

+ Lịch học: linh hoạt, học vào cuối tuần, ngoài giờ hành chính.

+ Thời gian khoá học: 1.5 – 2 tháng

3. Địa điểm học:

Học trực tuyến qua zoom hoặc tại địa điểm theo thông báo của Công ty Giáo dục Thiên Kỳ.

4. Hồ sơ đăng ký:

+ 01 Mẫu đăng ký (theo mẫu có sẵn của trường);

+ Bằng tốt nghiệp ĐH (Photo công chứng);

+ Quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc quyết định nâng lương gần nhất;

+ Chứng minh thư hoặc căn cước công dân (Photo công chứng);

+ 2 ảnh 3×4 (Mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

5. Học phí:

Học phí theo quy định của trường (bao gồm tất cả các chi phí về tài liệu, lệ phí thi và chi phí hỗ trợ) sẽ không có phát sinh thêm chi phí gì.

6. Cách thức đăng ký:

Học viên có thể đăng ký học lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học theo hai cách:

+ Cách 1: Đăng ký theo link hoặc gửi hồ sơ qua email

Đăng ký theo link: Đăng ký học lớp chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) vào email: thienky.edu@gmail.com

+ Cách 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo, Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lưu ý: Học viên đăng ký tham gia lớp học hoàn thiện đầy đủ thông tin đăng ký, hồ sơ và học phí theo yêu cầu và nộp đúng thời hạn theo quy định.

Bài viết trên đây Giáo dục Thiên Kỳ đã mang đến những thông tin tổng quan nhất về chương trình chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, hy vọng những thông tin chúng tôi mang đến sẽ hữu ích cho việc tìm hiểu của các bạn. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Công ty cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: thienky.edu.vn

Email: thienky.edu@gmail.com

Page: Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Hotline: 0969 328 797

Rate this post
nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797