Tin tức Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư lưu trữ

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư lưu trữ được quy định như thế nào? Việc bổ nhiệm và xếp lương của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư lưu trữ cần yêu cầu gì? Có rất nhiều quý độc giả quan tâm đến những vấn đề này. Thông qua bài viết dưới đây Giáo dục Thiên Kỳ hy vọng quý độc giả sẽ phần nào giải quyết được những thắc mắc của mình.

Phân loại mã số chức danh nghề nghiệp văn thư lưu trữ

Phân loại mã số chức danh nghề nghiệp văn thư

1. Văn thư viên chính Mã số: 02.006
2.  Văn thư viên Mã số: 02.007
3. Văn thư viên trung cấp Mã số: 02.008

Phân loại mã số chức danh nghề nghiệp lưu trữ

  • Căn cứ Điều 3, Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ, mã số chức danh nghề nghiệp lưu trữ gồm có:
1. Lưu trữ viên chính

2. Lưu trữ viên

3. Lưu trữ viên trung cấp

Mã số: V.01.02.01

Mã số: V.01.02.02

Mã số: V.01.02.03

chức danh nghề nghiệp nhân viên văn thư
Tiêu chuẩn chức danh văn thư lưu trữ

Xem thêm: Văn thư lưu trữ là gì? Mã ngạch văn thư lưu trữ mới nhất 2023

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư lưu trữ

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư

  • Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BNV về quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương công chức ngành văn thư, quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành văn thư:

 

Tiêu chuẩn Văn thư viên chính Văn thư viên Văn thư viên trung cấp
Tiêu chuẩn chung + Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và am hiểu sâu đường lối, chủ trương của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân;

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan;

+ Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân;

+  Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

+  Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ + Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật về công tác văn thư; am hiểu kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác văn thư;

+ Có khả năng tổ chức lao động trong hoạt động văn thư; sử dụng thành thạo hệ thống quản lý tài liệu điện tử;

+ Có kỹ năng kiểm soát việc bảo đảm tuân thủ đúng thể thức, quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản hành chính theo quy định của pháp luật.

 

+ Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật về công tác văn thư, quy trình nghiệp vụ và các nhiệm vụ cụ thể của văn thư cơ quan;

+ Có kỹ năng kiểm soát việc bảo đảm tuân thủ đúng thể thức, quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản hành chính theo quy định của pháp luật;

 

+ Nắm vững quy trình nghiệp vụ và các nhiệm vụ cụ thể của văn thư cơ quan theo quy định;

+ Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ, lưu trữ học.

+ Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ, lưu trữ học.

+ Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin.

+ Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

chức danh nghề nghiệp viên chức văn thư
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp lưu trữ

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp lưu trữ

  • Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ,quy đinh về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp lưu trữ:
Tiêu chuẩn Lưu trữ chính Lưu trữ viên Lưu trữ viên trung cấp
Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp + Trung thực, khách quan, tận tụy, trách nhiệm, khiêm tốn, đoàn kết, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

+ Tuân thủ các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong thực hiện các quy trình nghiệp vụ lưu trữ.

+ Giữ gìn bí mật thông tin tài liệu theo đúng quy định của pháp luật và quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Chủ động nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, sáng kiến vào công tác lưu trữ.

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ + Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành;

+ Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ lưu trữ; nắm vững lý luận, lịch sử, thực tiễn công tác lưu trữ Việt Nam và vận dụng có hiệu quả vào lĩnh vực lưu trữ;

+ Có năng lực quản lý, hướng dẫn, kiểm tra trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ;

+ Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lưu trữ;

+ Có kỹ năng xây dựng, soạn thảo, thuyết trình, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lưu trữ;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc đối với viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

 

+Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành;

+ Nắm vững lý luận, lịch sử, thực tiễn công tác lưu trữ Việt Nam và vận dụng có hiệu quả vào lĩnh vực lưu trữ;

+ Có năng lực quản lý, hướng dẫn, kiểm tra trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ;

+ Có kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lưu trữ;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc đối với viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

 

+Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành;

+ Có kiến thức cơ bản về hoạt động lưu trữ và thực hiện đúng quy trình, thủ tục nghiệp vụ lưu trữ theo nhiệm vụ được phân công;

+ Đủ năng lực thực hiện các nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng, các trang thiết bị khác phục vụ thực hiện nhiệm vụ.

 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng + Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ.

+ Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

+ Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ.

+ Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

+ Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành lưu trữ.

+ Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

chức danh nghề nghiệp thư viện
Xếp lương cán bộ công chức văn thư lưu trữ

Xem thêm: Công tác văn thư lưu trữ là gì? Những điều cần biết về công tác văn thư lưu trữ

Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp văn thư lưu trữ

Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp văn thư

Căn cứ Điều 15, Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định vè việc bổ nhiệm và xếp lương công chức ngạch văn thư:

+ Ngạch Văn thư viên chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

+ Ngạch Văn thư viên (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

+ Ngạch Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

+ Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp; nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp.

chức danh nghề nghiệp nhân viên văn thư
Bảng lương công chức ngạch văn thư

Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp lưu trữ

Căn cứ điều 14, Thông tư 07/2022/TT-BNV quy định về việc bổ nhiệm và xếp lương tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ trữ như sau:

  • Trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp

+  Viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.002.03 có trình độ đào tạo trung cấp được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 (Viên chức loại B);

+  Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.002.03 có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 (Viên chức loại B).

  • Trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên

+ Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.002.02 có trình độ đào tạo đại học được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 (Viên chức loại A1);

+ Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo thạc sỹ được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 (Viên chức loại A1);

+  Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo tiến sĩ được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 (Viên chức loại A1).

Trên đây là bài viết chúng tôi tổng hợp những thông tin tổng quan nhất về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư lưu trữ, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể bình luận phía dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:

Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

Rate this post
nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797