Tin tức Chuyên viên

Tuyển sinh lớp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương 2023

Chứng chỉ chuyên viên là một trong những điều kiện quan trọng trong tiêu chuẩn ngạch chuyên viên nói riêng cũng như trong quản lý nhà nước nói chung. Vậy những đối tượng nào phải có chứng chỉ này, chương trình đào tạo ra sao và nên đăng ký học ở đâu theo quy định của pháp luật hiện hành?

Chứng chỉ chuyên viên là gì?

Chứng chỉ chuyên viên là văn bằng chứng nhận học viên đã kết thúc xong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, do cơ quan, tổ chức có thầm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Học lớp chuyên viên để làm gì?

Học chuyên viên nhằm:

+ Trang bị và cập nhật cho học viên những kiến thức chung, cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.

+ Bồi dưỡng và rèn luyện cho học viên thành thạo một số kỹ năng cơ bản để thực hiện tốt nhiệm vụ đồng thời nâng cao ý thức phục vụ của công chức.

Đồng thời lớp học chuyên viên còn góp phần nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước.

Học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để làm gì?

Để sở hữu chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Đây là một trong những điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức được đăng ký dự thi nâng ngạch/chuyển ngạch/ bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và được đăng ký tham gia học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính.

chiêu sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Lớp học chuyên viên quản lý nhà nước

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương

Theo Thông tư 11/2014/TT-BNV của Bộ Nôi vụ về quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định:

+ Tiêu chuẩn về đào tạo bồi dưỡng cần có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Trong Thông tư 05/2017/TT_BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 thông tư đã sửa đối, bổ sung một số điều trong thông tư 11/2014/TT-BNV quy định chi tiết tại điểm 3 điều 1:

+ Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên cần có: Chứng chỉ ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công.

Tuy nhiên theo quy định mới nhất trong Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2021. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên bên cạnh có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, bắt buộc cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức QLNN theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

Như vậy theo quy định của pháp luật hiện hành tiêu chuẩn ngạch chuyên viên bắt buộc cần có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Những văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo Thông tư 05/2017/TT-BNV gồm: Bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công sẽ không thay thế được chứng chỉ chuyên viên.

Chứng chỉ chuyên viên
Chứng chỉ chuyên viên Đại học Nội vụ

Đối tượng bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Đối tượng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo luật Cán bộ, công chức bao gồm:

+ Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở, bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

+  Công chức ngạch cán sự và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

+ Người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, người thực hiện chế độ tập sự viên chức hạng 3 làm việc làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

+ Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện học lớp chuyên viên

Đã có khá nhiều câu hỏi của các bạn học viên thắc mắc học chuyên viên cần điều kiện gì và băn khoăn không biết mình có đủ điều kiện học không. Đừng lo lắng, vì nếu đáp ứng những điều kiện sau bạn hoàn toàn có thể đăng ký các lớp học chuyên viên:

+ Là công dân Việt nam, trình độ đại học trở lên.

+ Có nhu cầu và mong muốn tham gia khoá học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để nâng cao kiến thức quản lý nhà nước.

lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2020
Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Học chứng chỉ bồi dưỡng nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương 2023

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì? Đó là những cách thức, yêu cầu chung trong ngạch chuyên viên mà đối tượng giữ ngạch này cần phải đáp ứng và đảm bảo những kiến thức chuyên ngành. Do đó khi tham gia chương trình đào tạo ngạch chuyên viên cần lưu ý:

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2023

Lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được giảng dạy theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP. Căn cứ theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chương trình thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể, được phân định thành ba phần (kiến thức; kỹ năng; đi thực tế, kiểm tra). Trong mỗi phần có các chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của ngạch chuyên viên.

Cụ thể:

Chương trình gồm 20 chuyên đề, trong đó 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, cụ thể:

– Phần I: Kiến thức, gồm 07 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo;

– Phần II: Kỹ năng, gồm 09 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo;

– Phần III: Đi thực tế, kiểm tra.

b) Thời gian bồi dưỡng

Tổng thời gian bồi dưỡng là 160 tiết (08 tiết/ngày), trong đó:

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Lý thuyết

64

2

Thảo luận

64

3

Báo cáo thực tế, kinh nghiệm

16

4

Đi thực tế

12

5

Kiểm tra (02 bài trắc nghiệm)

04

Tổng cộng

160

Hiện nay lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2022 ở hà Nội hay các lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước đều đang áp tụng theo khung tiêu chuẩn này.

chứng chỉ chuyên viên học viện hành chính
Lớp học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Phương pháp đào tạo lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

+ Sử dụng phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm kết hợp với việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy;

+ Sử dụng triệt để thời gian thảo luận, làm bài tập thực hành dành cho mỗi chuyên đề, có đúc rút bài học kinh nghiệm từ thảo luận, thực hành;

+ Tăng cường thực hành và giải quyết tình huống để học viên cùng thảo luận trên lớp.

Đối với học viên học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên yêu cầu:

+ Tham gia học tập đầy đủ thời gian của chương trình theo quy định.

+ Chủ động, tích cực nghiên cứu, học tập để nắm bắt kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.

+ Tiếp cận, nghiên cứu các kỹ năng trong quản lý hành chính nhà nước một cách khoa học; chủ động, sáng tạo trong thực hành các kỹ năng để có thể ứng dụng vào thực tế công việc sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng

Lưu ý đối với chuyên đề báo cáo lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021:

+ Các chuyên đề báo cáo phải được chuẩn bị phù hợp với đối tượng công chức ngạch chuyên viên và tương đương; trình bày theo nội dung của phần học, kết hợp trình bày lý thuyết gắn với thực tiễn quản lý hành chính nhà nước;

+ Căn cứ vào tình hình thực tế của bộ, ngành, địa phương và chuyên đề được xác định trong chương trình, có thể lựa chọn tên và nội dung chuyên đề báo cáo cho phù hợp.

Đăng ký lớp chuyên viên quản lý nhà nước ở đâu?

Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị được tổ chức Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước bao gồm:

  1. Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  2. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương.
  3. Học viện Hành chính Quốc gia.

Error: Contact form not found.

Giáo dục Thiên Kỳ tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong trong phối hợp tuyển sinh trưc tiếp cho Trường Cán bộ quản lý Văn hoá Thể thao và du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Với các lớp được tổ chức đào tạo chất lượng đúng theo quy định của Bộ.

Trên khung chương trình giảng dạy của Bộ Nội vụ, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ đem lại những chuyên đề học bổ ích cho học viên.

Đăng ký học tại Giáo dục Thiên Kỳ các bạn sẽ được tham gia học lớp chuyên viên quản lý nhà nước được khai giảng liên tục hàng tháng, chứng chỉ chuẩn Bộ. Được tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tài liệu trong suốt quá trình học tập.

lớp chuyên viên là gì
Học lớp chuyên viên quản lý nhà nước

Tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2023

Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành chương trình Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên;

Thông báo tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 2022:

1. Đối tượng:

Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương chưa có chứng chỉ chuyên viên; công chức ngạch cán sự và tương đương, có nhu cầu thi nâng ngạch và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật có nhu cầu

2. Học phí:

Học phí lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo đúng quy định của trường, không phát sinh thêm chi phí. Yêu cầu học viên tham gia khoá học hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, học phí và tham gia học theo đúng thời gian và chường trình đã được quy định.

3.Thời gian và hình thức:

+ Thời gian tổ chức: 160 tiết, học ngoài giờ hành chính.

+ Hình thức học: Hình thức học đa dạng, học từ xa, học online phù hợp với mọi đối tượng học viên.

lớp chuyên viên là gì
Khai giảng lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

4. Hồ sơ:

+ 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu)

+ Lý lịch trích ngang (theo mẫu)

+ 01 Chứng minh thư/căn cước công dân (photo công chứng)

+ 02 ảnh 3*4

5. Cách thức đăng ký:

Đăng ký học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo 2 hình thức sau:

+ Hình thức 1: Đăng ký theo link hoặc qua đường thư tín

Đăng ký online theo link mẫu: Đăng ký học lớp chuyên viên hoặc gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) qua địa chỉ e-mail: thienky.edu@gmail.com.

+ Hình thức 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo tầng 3, số 11b, ngõ 1 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Xem thêm: Tuyển sinh lớp học bồi dưỡng chứng chỉ chuyên viên chính 2021

Trên đây là những thông tin về chứng chỉ và lớp học chuyên viên đầy đủ và chi tiết, hy vọng đã cung cấp cho bạn những kiến thức tổng quan về chứng chỉ chuyên viên cũng như cách thức đăng ký lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn hãy comment xuống phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Công ty Cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

5/5 - (8 bình chọn)
No comments yet! You be the first to comment.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797