Tin tức Kế toán trưởng

Quy định bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp 2023

Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, bên cạnh việc thực hiện các công việc kế toán và tổ chức quản lý bộ phận kế toán theo các quy định của pháp luật  kế toán trưởng còn là người lập các báo cáo về hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Do đó việc bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp luôn có những quy định nghiêm ngặt.

Kế toán trưởng doanh nghiệp là gì?

Kế toán trưởng doanh nghiệp là người đứng đầu bộ phận kế toán trong doanh nghiệp, có trách nhiệm phụ trách, chỉ đạo cũng như tham mưu cho ban lãnh đạo doanh nghiệp về các chiến lược tài chính. Trong các doanh nghiệp lớn, kế toán trưởng sẽ giám sát các nhóm chuyên gia tài chính và làm việc dưới quyền giám đốc tài chính (CFO).

Vai trò của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Kế toán trưởng doanh nghiệp là vị trí có vài trò quan trọng trong doanh nghiệp nhằm thực hiện những công việc liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ chuyên môn kế toán theo đúng với quy định của pháp luật. Cụ thể kế toán trưởng trong doanh nghiệp giúp doanh nghiệp:

+ Phân tích và đánh giá tài chính các dự án, công trình trước khi trình ban lãnh đạo công ty;

+ Đảm bảo nguồn vốn đối với các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Tham mưu cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn của công ty;

+ Tham mưu cho Ban giám đốc, Tổng giám đốc về chế độ kế toán cũng như những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong các hoạt động kinh doanh;

+ Thực hiện các chức năng khi được Giám đốc tài chính, Ban giám đốc, Tổng giám đốc giao phó.

kế toán trưởng doanh nghiệp siêu nhỏ
Vai trò của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước hay kế toán trưởng doanh nghiệp tư nhân đều phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ điều hành, nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ đối với công tác tài chính. Cụ thể như sau:

Nhiệm vụ điều hành

Kế toán trưởng là người lãnh đạo bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm trước công ty về các hoạt động của phòng. Tổ chức quản lý, điều hành và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm do ban lãnh đạo công ty giao phó. Đồng thời chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính – kế toán của doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm chủ trì các cuộc họp đột xuất, định kỳ để thảo luận và đưa ra phương án giải quyết đối với công việc liên quan đến kế toán – tài chính của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ chuyên môn

Bên cạnh nhiệm vụ điều hành kế toán trưởng còn có trách nhiệm tổ chức kế toán, thông kê phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của từng giai đoạn để phù hợp với những chính sách và chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp; Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp và trực tiếp tổ chức, giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn, vốn các dự án đầu tư quan trọng được chi cho các kế hoạch phát triển kinh doanh, sản xuất và Marketing.

kế toán trưởng doanh nghiệp nhỏ
Nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp

Xem thêm: Kế toán trưởng cần bằng cấp gì?

Quy định về kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng, cụ thể:

Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng;

Các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp siêu nhỏ) phải bố trí kế toán trưởng;

Các doanh nghiệp mới thành lập thì được bố trí người phụ trách kế toán trong thời gian tối đa là 12 tháng. Hết 12 tháng doanh nghiệp phải bố trí người làm kế toán trưởng.

bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước
Quy định kế toán trưởng doanh nghiệp

Doanh nghiệp siêu nhỏ có cần kế toán trưởng không?

Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của Luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được bố trí người phụ trách kế toán thay cho kế toán trưởng. Do đó doanh nghiệp siêu nhỏ không cần thiết cần có kế toán trưởng.

Như vậy, doanh nghiệp phải bố trí kế toán trưởng, ngoại trừ doanh nghiệp siêu nhỏ. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa bố trí được kế toán trưởng có thể bố trí người phụ trách kế toán trong thời gian 12 tháng, hết thời gian này thì bố trí kế toán trưởng theo quy định của Luật kế toán.

Xem thêm: Lớp học kế toán trưởng online

Bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Kế toán 2015, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thẩm quyền bồ nhiệm kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán, cụ thể như sau:

+ Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán;

+ Bố trí người làm kế toán trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán 2015;

+ Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm trực tiếp về hậu quả của những sai phạm do mình gây ra; chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm quản lý của mình;

+ Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ doanh nghiệp và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị trực thuộc.

quy định bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp
Bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn của vị trí kế toán trưởng. Cụ thể:

+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

+ Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

kế toán trưởng doanh nghiệp siêu nhỏ
Vai trò của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Xem thêm: Điều kiện học kế toán trưởng

Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp được soạn thảo phù hợp với yêu cầu công việc kế toán trưởng thực tế, tập trung vào các nội dung sau:

+ Pháp Luật liên quan đến doanh nghiệp

+ Quản lý tài chính doanh nghiệp

+ Pháp Luật về Thuế

+ Thẩm định dự án đầu tư

+ Quan hệ tín dụng, thanh toán giữa DN với Ngân Hàng và tổ chức tài chính ôn tập và kiểm tra phần 1

+ Pháp Luật về Kế Toán

+ Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN

+ Kế Toán tài chính doanh nghiệp

+ Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

+ Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

quy định bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp
Lớp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Tải ngay: Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

Tuyển sinh lớp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư 199/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

Tuyển sinh lớp học chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp 2021.

Đối tượng:

+ Người Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

– Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

– Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

Thời gian học: cuối tuần ( sáng 8h-11h, chiều 13h30 -17h30)

Hình thức học: Học online trên phần mềm Zoom

Học phí: Thu theo quy định của nhà trường.

Hồ sơ nhập học:

– 04 ảnh màu 3×4 chụp trong vòng 6 tháng trở lại, ghi họ tên, ngày sinh phía sau ảnh;

– 01 bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, hoặc TC ( đề nghị cho hồ sơ và ảnh vào phong bì khổ A5 ghi tên ngoài phong bì để tránh thất lạc);

– 01 bản phô tô Chứng minh thư nhân dân;

– 01 Đơn xin học có xác nhận của cơ quan (tải mẫu tại đây).

Cách thức đăng ký

Đăng ký học lớp kế toán trưởng theo 2 hình thức sau:

+ Hình thức 1: Đăng ký theo link hoặc qua đường thư tín

Đăng ký học chứng chỉ kế toán trưởng online theo link mẫu: Đăng ký lớp kế toán trưởng

hoặc gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) qua địa chỉ e-mail: thienky.edu@gmail.com.

+ Hình thức 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo tầng 3, số 11b, ngõ 1 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trên đây là toàn bộ thông tin về lớp học kế toán trưởng online mà Giáo dục Thiên Kỳ đã tổng hợp và cung cấp đến cho các bạn. Để được tư vấn và biết thêm chi tiết về lịch khai giảng hàng tháng các bạn có thể comment xuống bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp cho chúng tôi.

Công ty Cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

Rate this post
nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797