Tin tức Chuyên viên chính

Tài liệu bồi dưỡng ôn thi ngạch chuyên viên chính 2023

Chuyên viên chính là ngạch công chức hành chính mang tính chất chuyên môn nghiệp vụ cao do đó để trở thành chuyên viên chính phải đáp ứng đủ những yêu cầu, tiêu chuẩn và phải trải qua các kỳ thi nghiêm ngặt. Trong đó tài liệu bồi dưỡng chuyên viên chính có ý nghĩa quan trọng giúp cho các bạn có được định hướng và năng lực tốt nhất để đạt tiêu chuẩn của một chuyên viên chính cần phải có.

Tài liệu thi chuyên viên chính

Thi chuyên viên chính là kỳ thi quan trọng được quy định chi tiết tại Kế hoạch số 4991/KH-BNV của Bộ Nội vụ về tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020. Theo đó thi chuyên viên chính phải trải qua 2 vòng thi:

Tài liệu thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứ, môn thi kiến thức chung được quy định cụ thể như sau:

+ Về hình thức thi: thi trên máy tính;

Ở phần thi kiến thức chung này thí sinh sẽ làm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi.

Tài liệu thi chuyên viên chính 2019: Download bộ câu hỏi và câu trả lời môn kiến thức chung

Download tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn tiếng anh: Tại đây.

Tài liệu thi chuyên viên chính môn tiếng anh

Tài liệu ôn thi tiếng anh chuyên viên chính được xây dựng căn cứ trên quy định về thi chuyên viên chính môn tiếng anh, cụ thể như sau:

Vòng 1: Thi ngôn ngữ

 • Hình thức thi: thi trên máy tính;
 • Nội dung thi: 30 câu hỏi, kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thời gian thi: 30 phút.

Tài liệu thi chuyên viên chính năm 2019: Download cấu trúc thi tiếng anh tại đây

Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ

 • Hình thức thi: thi viết;
 • Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự thi.
 • Thời gian thi: 180 phút.

Tài liệu thi chuyên viên chính năm 2020: Download tại đây

Trên đây là những tài liệu và quy định thi chuyên viên chính mà thi sinh cần nắm vững, tuy nhiên trước khi trải qua kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, các bạn sẽ phải thi lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính để lấy chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính – một trong những điều kiện tiêu chuẩn bắt buộc để có thể đăng ký dự thi chuyên viên chính.

 

tài liệu chuyên viên chính 2020
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2018

Xem thêm: Điều kiện miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính

Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2018

Căn cứ Quyết định 2720/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay thế Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-BNV ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Mục tiêu và phương pháp thiết kế tài liệu học chuyên viên chính

+ Củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước cho học viên.

+ Bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính; góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

+ Tạo một bước chuyển căn bản về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân cũng như phát triển năng lực thực thi công vụ của học viên, góp phần nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở.

Tài liệu chuyên viên chính 2018 thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể, được phân định thành 3 phần (kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, kỹ năng). Trong mỗi phần có các chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất công việc của ngạch chuyên viên chính.

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2018 file word: Download

tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2020
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Chương trình học theo tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2023

Khối lượng kiến thức tài liệu chuyên viên chính 2023

+ Khối lượng kiến thức

Tài liệu thi chuyên viên chính năm 2023 có 18 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận, bao gồm:

Phần 1. Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)

Phần 2. Kỹ năng (12 tiết/01 chuyên đề)

+ Thời gian bồi dưỡng tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2023:

Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần (30 ngày làm việc), với tổng thời lượng là 240 tiết (30 ngày x 8 tiết/ngày); trong đó:

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Lý thuyết

80

2

Thảo luận

112

3

Chuyên đề báo cáo

24

4

Kiểm tra (2 lần)

04

5

Đi thực tế (không bao gồm thời gian đi, về)

12

6

Viết tiểu luận

08

Tổng số

240

Cu trúc theo tài liệu thi chuyên viên chính năm 2023

 

STT

Nội dung chuyên đề

 thuyết

Thảo luận

Tổng số tiết

Phần 1. Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

04

04

08

2

Chuyên đề 2: Pháp luật trong hành chính nhà nước

04

04

08

3

Chuyên đề 3: Quản lý công trong xu thế phát triển

04

04

08

4

Chuyên đề 4: Tổng quan về chính sách công

04

04

08

5

Chuyên đề 5: Tổng quan về phát triển bền vững

04

04

08

6

Chuyên đề 6: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

04

04

08

7

Chuyên đề 7: Quản lý nhà nước về các lĩnh vực xã hội

04

04

08

8

Chuyên đề 8: Quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ công

04

04

08

9

Chuyên đề 9: Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

04

04

08

10

Chuyên đề 10: Quyết định hành chính nhà nước

04

04

08

11

Chuyên đề 11: Chính phủ điện tử và chính phủ số

04

04

08

12

Chuyên đề 12: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quản lý nhà nước

04

04

08

13

Chuyên đề báo cáo lần 1 (tùy theo lớp học, chọn 03 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo

12

12

14

Kiểm tra lần 1 (trắc nghiệm)

02

Phần 2. Kỹ năng (12 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Kỹ năng phân tích công việc

04

08

12

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch công việc

04

08

12

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng phối hợp và thuyết phục trong hoạt động công vụ

04

08

12

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa

04

08

12

5

Chuyên đề 5: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

04

08

12

6

Chuyên đề 6: Kỹ năng theo dõi, kiểm tra ngành, lĩnh vực quản lý

04

08

12

7

Chuyên đề 7: Kỹ năng quản lý thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trong quản lý nhà nước

04

08

12

8

Chuyên đề 8: Kỹ năng xây dựng báo cáo tổng hợp

04

08

12

9

Chuyên đề báo cáo lần 2 (tùy theo lớp học, chọn 03 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo

16

16

10

Kiểm tra lần 2 (trắc nghiệm)

02

Phần 3. Đi thực tế, viết tiểu luận

1

Đi thực tế (không bao gồm thời gian đi, về)

12

2

Viết tiểu luận

08

Tổng:

240

tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên chính
Nâng ngạch chuyên viên chính

Xem thêm: Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Tài liệu thi chuyên viên chính 2023

Thi chuyên viên chính luôn là kỳ thi được mong đợi qua các năm. Không chỉ đánh giá năng lực mà còn là cơ hội nâng ngạch, bậc trong hệ thống thang bảng lương hành chính. Hiện nay công chức hành chính được đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

+ Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu;

+ Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

+ Hiện đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003), có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính (mã ngạch 01.002);

+ Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo của ngạch chuyên viên chính (tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính được quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV , Thông tư số 05/2017/TT-BNV).

+Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Để có kết quả tốt nhất các bạn nên tìm hiểu và theo dõi tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên chính dưới đây:

 1. Danh mục các tài liệu tham khảo thi CVC
 2. Những vấn đề cơ bản của hệ thống Chính trị
 3. Công tác xây dựng Đảng và cán bộ
 4. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
 5. Nền Hành chính và Cải cách HCNN
 6. Cán bộ, công chức, công vụ
 7. Kinh tế thị trường định hướng XHCN
 8. Đề cương đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam
 9. Đề cương luật Hiến pháp
 10. Đề cương lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Đồng thời tham khảo tài liệu ôn thi qua các năm:

Download tài liệu thi chuyên viên chính 2018

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2018 trắc nghiệm

Tài liệu bồi dưỡng chuyên viên chính 2018

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2020

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2022 file word

Trên đây là những thông tin chi tiết về tài liệu chuyên viên chính qua các năm. Hy vọng với những tài liệu trên sẽ giúp cho các bạn có được kết quả học và thi tốt nhất, trong quá trình ôn tập các bạn có nhu cầu tham khảo thêm tài liệu và các lớp bồi dưỡng thì hãy liên hệ hoặc comment cho chúng tôi, Giáo dục Thiên Kỳ sẽ hỗ trợ cho các bạn. Mọi chi tiết liên hệ:

Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Websitethienky.edu.vn

Emailthienky.edu@gmail.com

Page: Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Hotline: 0969 328 797

5/5 - (3 bình chọn)
nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797